Covid-19 chorobą zawodową lekarzy?

O chorobach zawodowych. Zgodnie z ustawową definicją, choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Okoliczności te nazwane są „narażeniem zawodowym” a rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu zatrudnienia pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów choroby zawodowej w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. […]

Zadośćuczynienie za krzywdę dla najbliższych

„Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu” – postanowił 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r. III CZP 60/17). Tę przełomową i niezwykle korzystną dla poszkodowanych osób uchwałę wydano w sprawie prowadzonej przez mec. Jolantę Budzowską i mec. Karolinę Kolary z Kancelarii BFP. […]