Czy szpital ma obowiązek wydać dokumentację medyczną? W jaki sposób można ją uzyskać?

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szpital ma obowiązek wydać pacjentowi (albo osobie przez niego upoważnionej) dokumentację medyczną. Aby uzyskać dokumentację medyczną, należy złożyć stosowny wniosek, wskazując, jaką dokumentację chcemy uzyskać, a najlepiej również – w jaki sposób chcielibyśmy ją odebrać. Za wydanie dokumentacji medycznej szpital może naliczyć opłatę wg stawek przewidzianych w wyżej wymienionej ustawie.