Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem przepisów prawa zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także innych dokumentach prawnych m. in. ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także ustawie o działalności leczniczej. Należy zaznaczyć, że przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń medycznych, zdrowotnych. Ośrodek Pomocy Poszkodowanym powstał, by stać na straży przestrzegania wszystkich uprawnień osób korzystających z opieki medycznej.

Poznaj podstawowe prawa pacjenta w Polsce! Zyskaj świadomość w zakresie swoich uprawnień

Każdy ze względu na swoje dobro powinien posiadać wiedzę obejmującą podstawowe prawa pacjenta m. in.:

  • Prawo do ochrony zdrowia
  • Prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z wymaganiami stawianymi przez aktualną wiedzę medyczną
  • Prawo do świadczeń zdrowotnych wykonywanych z należytą starannością
  • Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
  • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej w różnych formach (m.in. poprzez uzyskanie kserokopii, skanu, wyciągu, wydruku)
  • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia
  • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń medycznych
  • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem

Każdy pacjent podlega ochronie prawnej. Znajomość praw pacjenta jest niezwykle istotna dla wszystkich osób, które korzystają z usług placówek medycznych. W większości przypadków to pacjent, jako pierwszy informuje, że jego prawa zostały naruszone. Prawa pacjenta w Polsce chronią poszkodowanych i stanowią podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Nie należy zapominać, że w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu pacjent ma prawo do uzyskania należytej rekompensaty! Ośrodek Pomocy Poszkodowanym wspiera poszkodowanych szczycąc się licznymi sukcesami w pozytywnym rozstrzyganiu spraw odszkodowawczych swoich Klientów.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.