Masz pytanie?

Sprawdź, o co najczęściej pytają nas Klienci. Jeśli nie znajdziesz w tej sekcji odpowiedzi, której szukasz, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na każde pytanie!

Jakiej rekompensaty można się domagać, a przynajmniej kwoty jakiego rzędu?

W razie szkody na osobie można dochodzić roszczeń m.in. o zapłatę renty, odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Roszczenia w zakresie renty i odszkodowania obejmują poniesione wydatki obecnie oraz w przyszłości, a więc kwota roszczeń to typowe matematyczne wyliczenie oparte na rachunkach i fakturach.

W przypadku zadośćuczynienia nie ma możliwości tak precyzyjnego określenia jego wysokości z tego względu, że stanowi ono rekompensatę za doznaną przez poszkodowanego krzywdę o charakterze niewymiernym. Określając wysokość zadośćuczynienia, należy kierować się takimi kryteriami jak m.in.: wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa, utrata możliwości wykonywania pracy, korzystania z rozrywek oraz inne czynniki podobnej natury.

Zatem dopiero pełna informacja co do rozmiaru doznanej przez poszkodowanego szkody (materialnej i niematerialnej) umożliwia oszacowanie wysokości roszczeń pieniężnych.

Jakie są zależności między postępowaniem karnym i cywilnym? Czy oba postępowania są ze sobą powiązane, czy mogą się toczyć niezależnie, czy wszczęcie jednego przed drugim jest wskazane?

Postępowania karne i cywilne mogą na siebie oddziaływać, zwłaszcza gdy oba postępowania toczą się równocześnie (równolegle) lub oddziałują, gdy postępowanie cywilne toczy się po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego wyrokiem skazującym.

Jeżeli postępowania karne i cywilne toczą się jednocześnie, sąd w postępowaniu cywilnym, po rozważeniu wszystkich okoliczności danej sprawy, może z urzędu zawiesić postępowanie cywilne (art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c.). W praktyce przepis ten nie jednak stosowany, sąd cywilny bowiem władny jest poczynić samodzielnie ustalenia niezbędne do osądzenia sprawy.

Gdy postępowanie cywilne toczy się po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego wyrokiem skazującym, ustalenia faktyczne sądu karnego co do popełnienia przestępstwa bezwzględnie wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Wyrok karny uniewinniający oraz wyrok karny warunkowo umarzający postępowanie nie wiąże sądu w postępowaniu cywilnym, gdyż brak przestępstwa nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej.

Należy przy tym pamiętać, że przedawnienie roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym następuje z upływem trzech lat od dnia dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie, a do tego czasu często nie udaje się zakończyć prawomocnie postępowania karnego. Wszczęcie postępowania karnego przed postępowaniem cywilnym nie jest zatem bezwzględnie konieczne i jedynie w nielicznych przypadkach może się okazać wskazane.

Kto może dochodzić roszczeń w przypadku śmierci?

Krąg osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń w przypadku śmierci poszkodowanego jest zróżnicowany. Z roszczeniem zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu może wystąpić każdy, kto faktycznie te koszty poniósł (art. 446 § 1 k.c.). Z roszczeniem zapłaty renty może wystąpić osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, a także inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania (art. 446 § 2 k.c.). Natomiast jedynie najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się odszkodowania w związku z istotnym pogorszeniem się ich sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.) lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 k.c.).

Czy zajmują się Państwo sprawami z zakresu błędów medycznych?

Jednym z głównych zakresów praktyki naszej kancelarii są sprawy związane z dochodzeniem roszczeń za tzw. błędy medyczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu procesów odszkodowawczych jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najbardziej korzystne rozwiązania. Prócz procesów dotyczących świadczeń zdrowotnych podejmujemy się dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód w związku z zarówno wypadkami komunikacyjnym, jak również incydentami lotniczymi. Ze względu na przyjęte przez nas standardy, nie reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód wynikających z zabiegów medycyny estetycznej oraz plastycznej.

Chcę założyć sprawę w sądzie – co muszę zrobić?

Do wszczęcia postępowania cywilnego, koniecznie trzeba dostarczyć do nas dokumenty związane ze zdarzeniem (np. dokumentacja medyczna z procesu leczenia) oraz dokładny i chronologiczny opis sprawy sporządzony przez Klienta. Przed zaoferowaniem reprezentacji dokonujemy wstępnej analizy szans procesowych konkretnej sprawy. Na podstawie dostarczonych dokumentów w przeciągu 2–3 tygodni wykonujemy nieodpłatnie analizę szans procesowych danego przypadku. Następnie przedstawiamy poszkodowanemu naszą rekomendację co do  wystąpienia na drogę cywilną dochodzenia roszczeń i procesu sądowego.

Chcę zasięgnąć porady prawnej dotyczącej błędu lekarskiego. Kiedy mogę umówić się na spotkanie w tej sprawie?

Na wstępnym etapie współpracy niestety nie ma możliwości merytorycznego spotkania z prawnikiem naszej kancelarii. W celu uzyskania stanowiska kancelarii w przedmiocie danej sprawy medycznej konieczne jest dostarczenie dokumentów dotyczących sprawy wraz z dokładnym opisem przebiegu wydarzeń sporządzonym przez poszkodowanego (więcej o tym w punkcie „Chcę założyć sprawę w sądzie – co muszę zrobić?”).

Jakie dokumenty mam przesłać i czy muszę dostarczyć ich oryginały?

Jest to zależne w dużej mierze od okoliczności indywidualnej sprawy. W zasadzie w każdym przypadku wskazane jest dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej z leczenia w tej placówce, której zarzucamy błędne postępowanie.

Jeżeli leczenie było następnie kontynuowane w innych placówkach, dokumentacja z tych placówek również może okazać się istotna, w szczególności jeżeli dopiero to dalsze leczenie ujawniło popełnione błędy lub ich konsekwencje.

W przypadku gdy błędne leczenie doprowadziło do zgonu pacjenta, szczególnie ważnym dokumentem jest protokół z sekcji zwłok, o ile tylko została przeprowadzona.

Ponadto w każdej sprawie, w której jest to możliwe, prosimy o dostarczenie opinii biegłych, wydanych np. w postępowaniu karnym, w postępowaniu przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej czy też w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dotyczy to również orzeczeń tych organów.

Dokumenty dostarczone do nas nie muszą być oryginałami – wystarczą zwykłe kserokopie albo skany oryginalnych dokumentów.

Jaki jest koszt przeanalizowania przez Państwa sprawy?

Kancelaria podejmuje się analizy spraw dotyczących błędów medycznych całkowicie nieodpłatnie. Współpraca z kancelarią zostaje zawiązana dopiero po podpisaniu umowy, której propozycję przedstawiamy Państwu po zakończeniu analizy sprawy (pod warunkiem pozytywnej rekomendacji z naszej strony).

Skierowanie sprawy oraz dokumentów do kancelarii nie oznacza obowiązku podpisania przez Państwa umowy, o której mowa powyżej (również w przypadku pozytywnej rekomendacji).

Czy zajmują się Państwo sprawami przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Niestety nie reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W niektórych przypadkach na zlecenie klientów przygotowujemy wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego (złożenie takiego wniosku wszczyna postępowanie przed komisją) – w szczególności w przypadkach, gdy wniosek taki ma dotyczyć postępowania przed inną komisją niż Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń?

Roszczenia związane z naprawieniem szkody na osobie wynikającej z czynu niedozwolonego – w tym z tzw. błędu medycznego – przedawniają się z upływem trzech lat od daty dowiedzenia się o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Przykładowo – jeśli negatywne skutki operacji ujawnią się po kilku latach, trzyletni termin przedawnienia liczy się dopiero od momentu, kiedy się o nich dowiedzieliśmy.

Od opisanej powyżej zasady są pewne wyjątki, np. roszczenia dzieci przedawniają się nie wcześniej, niż po 2 latach od osiągnięcia pełnoletniości, a roszczenia wynikające z przestępstwa – nie wcześniej niż po upływie 20 lat od jego popełnienia.

Czy szpital ma obowiązek wydać dokumentację medyczną? W jaki sposób można ją uzyskać?

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szpital ma obowiązek wydać pacjentowi (albo osobie przez niego upoważnionej) dokumentację medyczną. Aby uzyskać dokumentację medyczną, należy złożyć stosowny wniosek, wskazując, jaką dokumentację chcemy uzyskać, a najlepiej również – w jaki sposób chcielibyśmy ją odebrać. Za wydanie dokumentacji medycznej szpital może naliczyć opłatę wg stawek przewidzianych w wyżej wymienionej ustawie.

Z jakimi kosztami związane jest prowadzenie takiej sprawy – chodzi o zarówno wynagrodzenie kancelarii, jak i koszty sądowe?

Wynagrodzenie kancelarii zależy w znacznej mierze od rodzaju sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. W wielu wypadkach przewidujemy dodatkowe honorarium, które stanowi określona w umowie prowizja od kwoty, jaką nasz Klient uzyskał w ramach wygranej w procesie.

Postępowanie sądowe wiąże się również z kosztami sądowymi należnymi Skarbowi Państwa. W skład tych kosztów wchodzi przede wszystkim opłata od pozwu w wysokości 5% żądanej w procesie kwoty, a ponadto koszty związane z koniecznymi do uzyskania opiniami biegłych (zwykle rzędu kilku tysięcy złotych), ewentualnie koszty podróży świadków, a na dalszym etapie (w razie potrzeby) opłata od zażalenia, apelacji itd. Ponadto w razie przegranej należy się również liczyć z koniecznością zwrotu przeciwnikowi poniesionych przez niego kosztów procesu; koszty te zależą od wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty, której żądaliśmy.

Wtedy gdy danej strony nie stać na poniesienie kosztów sądowych, można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia tych kosztów – w całości albo w części. Należy jednak pamiętać, że takie zwolnienie ma charakter tymczasowy. Ostatecznie o obowiązku ponoszenia kosztów sąd rozstrzyga w wyroku; w razie przegranej sąd może obciążyć stronę kosztami poniesionymi w procesie przez jej przeciwnika (albo przeciwników), a w niektórych przypadkach – także kosztami, od których wcześniej strona była zwolniona.

Ile trwa proces?

Niestety, nie można z góry przewidzieć, jak długo potrwa proces. W dużej części zależy to od rodzaju i liczby dowodów, które w toku procesu należało będzie przedstawić; im więcej świadków i biegłych, tym dłużej może trwać proces. W każdym wypadku należy się jednak liczyć z tym, że proces potrwa – łącznie z postępowaniem apelacyjnym, które zwykle również wchodzi w rachubę – nie krócej niż 3–4 lata.

Czy mogę przesłać dokumenty e-mailem, czy muszę dostarczyć je osobiście?

Wszelkie dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy najlepiej dostarczyć w oryginale, poświadczone za zgodność z oryginałem, a wyjątkowych przypadkach zwykłe kopie (w przypadku dokumentacji medycznej) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego czy kuriera. Drogą e-mailową można przesłać jedynie podstawowe dokumenty niezbędne do wstępnej analizy sprawy.