Z jakimi kosztami związane jest prowadzenie takiej sprawy – chodzi o zarówno wynagrodzenie kancelarii, jak i koszty sądowe?

Wynagrodzenie kancelarii zależy w znacznej mierze od rodzaju sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. W wielu wypadkach przewidujemy dodatkowe honorarium, które stanowi określona w umowie prowizja od kwoty, jaką nasz Klient uzyskał w ramach wygranej w procesie.

Postępowanie sądowe wiąże się również z kosztami sądowymi należnymi Skarbowi Państwa. W skład tych kosztów wchodzi przede wszystkim opłata od pozwu w wysokości 5% żądanej w procesie kwoty, a ponadto koszty związane z koniecznymi do uzyskania opiniami biegłych (zwykle rzędu kilku tysięcy złotych), ewentualnie koszty podróży świadków, a na dalszym etapie (w razie potrzeby) opłata od zażalenia, apelacji itd. Ponadto w razie przegranej należy się również liczyć z koniecznością zwrotu przeciwnikowi poniesionych przez niego kosztów procesu; koszty te zależą od wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty, której żądaliśmy.

Wtedy gdy danej strony nie stać na poniesienie kosztów sądowych, można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia tych kosztów – w całości albo w części. Należy jednak pamiętać, że takie zwolnienie ma charakter tymczasowy. Ostatecznie o obowiązku ponoszenia kosztów sąd rozstrzyga w wyroku; w razie przegranej sąd może obciążyć stronę kosztami poniesionymi w procesie przez jej przeciwnika (albo przeciwników), a w niektórych przypadkach – także kosztami, od których wcześniej strona była zwolniona.