Kto może dochodzić roszczeń w przypadku śmierci?

Krąg osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń w przypadku śmierci poszkodowanego jest zróżnicowany. Z roszczeniem zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu może wystąpić każdy, kto faktycznie te koszty poniósł (art. 446 § 1 k.c.). Z roszczeniem zapłaty renty może wystąpić osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, a także inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania (art. 446 § 2 k.c.). Natomiast jedynie najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się odszkodowania w związku z istotnym pogorszeniem się ich sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.) lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 k.c.).