Resekcja macicy wskutek błędu lekarskiego

W Polsce coraz częściej promuje się porody drogami natury. Sytuacja ta wynika z niepokojąco dużej ilości ciąż rozwiązywanych za pomocą cesarskiego cięcia – które nie zawsze wykonywane jest z przyczyn ściśle medycznych. Oczywiście poród naturalny jest najodpowiedniejszy zarówno dla matki, jak i dziecka. Jednak jego forsowanie wbrew wystąpieniu przesłanek do wykonania „cesarki” jest niezwykle niebezpieczne. Dla dziecka stwarza zagrożenie wystąpienia m. in. niedotlenienia okołoporodowego; również w przypadku matki może spowodować wiele groźnych powikłań.

Skutki zbyt późno wykonanego cesarskiego cięcia

Do wykonania cesarskiego cięcia powinno dojść natychmiast po wystąpieniu wskazań medycznych takich jak, zahamowanie postępu porodu, zaburzenia tętna płodu, czy wypadnięcie pępowiny. „Cesarka” jest poważnym i rozległym zabiegiem chirurgicznym, jednak w wielu sytuacjach nieodzownym dla zachowania zdrowia i życia matki oraz dziecka. Dla matki jej zbyt późne wykonanie może doprowadzić do bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Jak dotąd polskie sądy wielokrotnie rozstrzygały sprawy odszkodowawcze wytoczone przez matki, które w wyniku przedłużania porodu naturalnego wbrew wskazaniom medycznym utraciły macice, czy doznały zakrzepowego zapalenia żył w kończynach dolnych. Powikłania te są skutkiem masywnego krwotoku, do którego może dojść w wyniku przedwczesnego odklejania się łożyska. Jeżeli w takich okolicznościach lekarze nie podejmą na czas decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia krwotok może okazać się bardzo masywny, co powoduje konieczność resekcji macicy i jednocześnie stwarza zagrożenie wystąpienia groźnych chorób – zakrzepicy, uszkodzenia splotów lędźwiowych, czy zawału serca. Dla pacjentki oznacza to niezwykle dotkliwy uszczerbek na zdrowiu. Jak dochodzić swoich praw w takich okolicznościach?

Dochodzenia odszkodowania za błąd lekarski

Przede wszystkim każdemu poszkodowanemu przez nieprawidłowe – sprzeczne z wiedzą medyczną – postępowanie lekarza przysługuje prawo do żądania odpowiedniego odszkodowania. Niestety ubiegający się o odszkodowanie za błąd lekarski muszą przygotować się na długi i trudny proces sądowy, gdyż w Polsce szpitale rzadko przystają na ugodowe rozwiązanie tego typu sporów. Dlatego warto dobrze przygotować się do procesu, przede wszystkim kompletując wszystkie dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie. W przypadku szkód wyrządzonych podczas porodu będzie to przede wszystkim dokumentacja medyczna przebiegu ciąży i jej rozwiązania. Wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rozmiarów wyrządzonej szkody. Im jest ona większa, tym wyższej sumy pieniędzy można się domagać. Warto pamiętać, że tak dotkliwy uszczerbek, jak np. utrata macicy powoduje nie tylko szkody fizyczne, ale również bardzo poważne cierpienia psychiczne. To z kolei, obok roszczeń odszkodowawczych daje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.