Szkoda wyrządzona błędnym podaniem leku

Leczenie to proces, którego sukces zależy od wielu czynników. Pierwszym i podstawowym jest postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie odpowiedniej terapii. Oczywiście sukces terapii zależy także od współpracy pacjenta. Każdy, kto zgłasza się do lekarza musi mu podać szczegółowe i prawdziwe informacje o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i przebytych chorobach oraz podporządkować się zaleceniom dotyczącym terapii. Wyzdrowienie najczęściej zależy od prawidłowego przyjmowania lekarstw – w sposób i w dawkach ustalonych przez lekarza. W przypadku, gdy pacjent przebywa w szpitalu za podawanie farmaceutyków odpowiada personel pielęgniarski. Wszelkie pomyłki w tym względzie mogą mieć bardzo poważne skutki na zdrowiu pacjenta. Co zrobić w sytuacji, gdy błędne podanie leków stało się przyczyną poważnych problemów zdrowotnych?

Prawidłowa droga podania leku

Każdy lek – bez względu na to czy jest powszechnie dostępny w sklepach albo stacjach benzynowych, lub też wymagający w celu zakupu przedstawienia recepty – zawiera wiele substancji chemicznych. Oczywiście nie są one obojętne dla naszego organizmu. Dlatego ważne jest ich przyjmowanie w odpowiednich dawkach, odstępach czasu oraz nie łączenie substancji, których interakcja może być groźna dla zdrowia i życia. Niezwykle istotny jest także sposób podania leków. Działanie wielu substancji czynnych może zależeć od przyjęcia ich przez pacjenta doustnie, dożylnie, czy też domięśniowo. Poza tym ryzyko błędu jest znacznie większe, gdy pacjentowi np. po przebytej operacji pozostawia się kilka „wejść” dla podawania substancji do różnych układów organizmu – wyjaśnia specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym. W takich sytuacjach zdarzają się pomyłki polegające na podaniu niewłaściwej substancji do danego układu organizmu. Są to okoliczności niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Przykładowo podłączenie do kręgosłupa kroplówki żywieniowej zamiast leku przeciwbólowego, czy wykonanie zastrzyku z substancją czynną przeznaczoną wyłącznie do stosowania doustnego może na zawsze pozbawić pacjenta wielu funkcji jego organizmu, a nawet doprowadzić do śmierci Co zrobić ,gdy niefrasobliwość personelu przy podawaniu leków powoduje nieodwracalne szkody w naszym organizmie?

Odszkodowanie za nieprawidłowe podanie leku

Nieprawidłowe podanie leku bardzo często powoduje trwałe kalectwo, a nawet śmierć pacjenta. Oczywiście czasu cofnąć nie można, jednak w takich sytuacjach poszkodowanemu przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce medycznej. W przypadku śmierci pacjenta roszczenia te zyskuje jego rodzina. Każdy lekarz, czy inna osoba upoważniona do podawania środków farmaceutycznych ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki niewłaściwego działania powodujące szkodę na zdrowiu pacjenta. Wysokość odszkodowania za błędy lekarskie określa się przede wszystkim biorąc pod uwagę zakres wyrządzonych szkód. Im bardziej zdrowie pacjenta ucierpiało, tym o większe odszkodowanie można się ubiegać. Analogiczne zasady stosuje się w przypadku błędu popełnionego przez innych pracowników służby zdrowia. Dla skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych warto skorzystać z pomocy kancelarii świadczącej profesjonalne doradztwo w tym zakresie.

kancelaria_bfp_fot4.jpg
Obsługę prawną zapewnia Kancelaria BFP
Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.